บริการของเรา

บริการ


บริการสนับสนุนทางธุรกิจ

การบ่มเพาะธุรกิจและเทคโนโลยีและ Startups การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา บริการออกแบบนวัตกรรม และฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


บริการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่ภาคเอกชน

โดยผ่านโครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุนภาคเอกชนในการวิจัย เช่น Co-research, IRTC, ITAP, Talent Mobility และ Innovation Hubบริการสนับสนุนด้านการเงินและส่งเสริมสิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนา สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และบริการเชื่อมโยงการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆบริการด้านพื้นที่ (Service Space)

บริการพื้นที่เพื่อการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ห้องสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ โรงงานต้นแบบ และศูนย์วิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งบริการห้องประชุมสัมมนาบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

พื้นที่ Co-Working Space ร้านกาแฟ ศูนย์อาหาร พื้นที่อเนกประสงค์และสันทนาการ