พื้นที่ของเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้


     อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ ตั้งอยู่บนพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มีพื้นที่รวมประมาณ 20,177 ตารางเมตร โดยอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
ประกอบด้วยอาคารจำนวน 4 อาคาร ได้แก่


   อาคาร A : อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา) เป็นอาคารที่ให้บริการหลักของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ โดยมีพื้นที่ให้บริการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมอย่างครบวงจร ประกอบด้วย พื้นที่สำนักงาน พื้นที่สำหรับบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี Co-working Space ห้องประชุม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

   อาคาร B : อาคารห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ (Laboratory and Pilot Plant Building) เป็นอาคารที่ให้บริการห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ พื้นที่สำหรับพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมทางด้านอาหารแปรรูปแนวใหม่ (Novel Food) เพื่อตอบสนองการบริโภคอาหารในอนาคต

   อาคาร C : อาคารศูนย์เทคโนโลยี (Technology Center Building) เป็นพื้นที่สำหรับนำเสนอผลงานวิจัยหรือเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงในการผลักดันสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของพื้นที่และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ทดลองพิสูจน์ และทดสอบความเป็นไปได้ในการพัฒนาเทคโนโลยี

   อาคาร D : อาคารศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ (Certified Testing Center Building) เป็นพื้นที่ตั้งของศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์แก่ภาคเอกชน