logo

อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้

“อุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”

อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้

“อุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”


อุทยานวิทยาศาสตร์ คืออะไร

คือ โครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นสถานที่อำนวยความสะดวก สนับสนุนเอกชนทำวิจัยและพัฒนา โดยรวบรวมนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนมาก มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการทำวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งยังเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ สร้างธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ๆ และการนำผลงานวิจัยและพัฒนาเข้าสู่ระบบการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ประวัติอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้

อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ (Southern Thailand Science Park) เป็นนิคมวิจัยของภาคใต้ มีการดำเนินงานร่วมกันของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เครือข่ายความร่วมมือ

อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ (Southern Thailand Science Park) || STSP

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย