ระบบสารสนเทศ ฝ่าย STI

ให้บริการด้านระบบออนไลน์ต่างๆ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้

ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

ระบบยืม-คืนพัสดุออนไลน์

ระบบมอบหมายงานออนไลน์

ระบบกิจกรรมและโครงการ

ระบบสารบรรณออนไลน์

ระบบขออนุญาตปฎิบัติงานสำหรับผู้รับเหมา

ระบบขาดลามาสาย

ระบบวัสดุออนไลน์

ระบบจดค่าน้ำไฟฟ้าออนไลน์

ระบบเข้า-ออกอาคาร