แสดงตารางทั้งหมด
                                         
ลำดับ วันที่เริ่มงาน สถานที่ ชื่องาน จำนวนวันที่จัด ฝ่าย งานจะเริ่ม รายละเอียด สถานะ
1 18 ก.ค.66 ณ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) จ.ระยอง และ คูโบต้าฟาร์ม จ.ชลบุรี กิจกรรมศึกษาดูงานของสำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 OIL -76
กำลังจะเกิดขึ้น
2 18 ก.ย.66 กรุงเทพ กิจกรรมศึกษาดูงานพัฒนาผู้ประกอบการ 3 BIC -14
กำลังจะเกิดขึ้น
3 6 ก.ย.66 สถานประกอบการ ลงพื้นที่ WE CARE (3จังหวัด) 3 BIC -26
กำลังจะเกิดขึ้น
4 9 ส.ค.66 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประเมินติดตามผลการปฎิบัติงาน UBI (รอบ6เดือน) 2 BIC -54
กำลังจะเกิดขึ้น
5 16 ส.ค.66 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา incubation program จัดกิจกรรมอบรม Facebook / Line 2 BIC -47
กำลังจะเกิดขึ้น
6 12 ก.ค.66 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา incubation program จัดกิจกรรมอบรม TikTok 1 BIC -82
กำลังจะเกิดขึ้น
7 9 ก.ย.66 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา กิจกรรม "Technology is Fun" by PTTxCEA 2 IDC -23
กำลังจะเกิดขึ้น
8 30 มิ.ย.66 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา กิจกรรม IDEA TANK IDEA TALK ครั้งที่ 5หัวข้อ 1 IDC -94
เสร็จสิ้น
9 27 ก.ค.66 Zoom การซ้อมนำเสนอให้กับผู้ประกอบการ (recap) 1 IPOP -67
กำลังจะเกิดขึ้น
10 30 ส.ค.66 Zoom การซ้อมนำเสนอให้กับผู้ประกอบการ (recap) 1 IPOP -33
กำลังจะเกิดขึ้น
11 27 ก.ย.66 Zoom การซ้อมนำเสนอให้กับผู้ประกอบการ (recap) 1 IPOP -5
กำลังจะเกิดขึ้น
12 6 ก.ย.66 Zoom การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (coaching) 2 IPOP -26
กำลังจะเกิดขึ้น
13 8 ส.ค.66 Zoom การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (coaching) 2 IPOP -55
กำลังจะเกิดขึ้น
14 11 ก.ค.66 Zoom การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (coaching) 2 IPOP -83
กำลังจะเกิดขึ้น
15 3 ก.ค.66 Zoom การพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Pitching Concept Idea) โครงการนวัตกรรมแบบเปิด ภาคใต้ 1 IPOP -91
กำลังจะเกิดขึ้น

ทั้งหมด 353 จำนวน : 24 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] Next>>